Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-27Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-43Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-154Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-159Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-170Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-177Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-179Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-200Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-214Jermaine_LaShunda_Engagement_Savannah-225